Algemene Voorwaarden NAIL PLAZA DNS

Artikel 1 Definities

1.1 Nail Plaza heeft een webshop voor de verkoop van onder andere manicure, nagel- en kunstnagel producten. ‘Dynamic Nail Systems' is de naam van onze professionele productenlijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel, alle verkopen via de websites www.nailplaza.nl en www.dynamicnailsystems.nl, alle overeenkomsten, alle cursussen, workshops en diensten die Nail Plaza aanbiedt en levert aan klanten.

1.3  Vestigingsadres van Nail Plaza: van Haeringenstraat 6, 7701 CR Dedemsvaart.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Het plaatsen van een bestelling geschiedt onder de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

2.3 Nail Plaza is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Nail Plaza zal voor het van kracht worden van de gewijzigde voorwaarden, de vernieuwde versie aan de wederpartij, met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten, doen toekomen.

2.4 De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zal direct na toezending op alle volgende overeenkomsten van toepassing zijn.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Het doen van aanbiedingen door Nail Plaza is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

3.2 Aanbiedingen gelden alleen voor vastgestelde perioden en/of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in de tijd beperkt.

3.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn geldig zolang ze vermeldt zijn in de webshop en zolang de voorraad strekt.

3.4 Speciale acties en kortingen gelden niet voor producten waarvoor reeds een aanbieding van toepassing is en evenmin op speciale, daartoe aangekondigde verkoopdagen zoals bijvoorbeeld Open Huis dagen of Koop(zon)dagen.

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, exclusief verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6 Mondelinge afspraken zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Nail Plaza zijn bevestigd.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Onder voorbehoud van druk- en typefouten, zijn alle vermelde prijzen, inclusief 21% BTW (tenzij anders aangegeven) en exclusief verzendkosten.

4.2 Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

4.3 Nail Plaza behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen.

4.4 Foto's en kleuren kunnen soms afwijken van het product.

4.5 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

4.6 Nail Plaza hanteert een prijslijst die voor iedere koper opvraagbaar is. Deze prijzen zijn geldig tot het moment dat Nail Plaza een nieuwe prijslijst uitgeeft en/of publiceert. Met de uitgave/publicatie van een nieuwe prijslijst vervallen alle eerder verschenen prijslijsten. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Nail Plaza niet. Nail Plaza behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds te wijzigen zonder dat vooraf kenbaar te maken of dat daartoe een correctie op haar prijslijst noodzakelijk is.

4.7 De vermelde prijzen gelden voor levering aan klant/cursist van de groothandel van Nail Plaza, inclusief BTW en exclusief emballage en vervoerskosten, mits anders vermeld. Gegevens in drukwerk verstrekt door Nail Plaza zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Nail Plaza niet.

4.8 Zolang Nail Plaza geen volledige betaling van partijen m.b.t. de koop heeft ontvangen blijven de geleverde goederen, eigendom van Nail Plaza.

4.9 Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Nail Plaza gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Eén en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstane dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

 

Artikel 5 Levering en transport

5.1 Levertijden in offertes en advertenties zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle leveringen van goederen producten en diensten geschieden uitsluitend na contante betaling, pin betaling, overboeking, iDeal/PayPal, of andere op de website beschikbaar gestelde betalingsmogelijkheden. Leveringen op rekening zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming.

5.2 Nail Plaza is gerechtigd het totale bedrag of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling. Indien de verzonden goederen door nalatigheid van de ontvanger niet afgeleverd kunnen worden, worden de hieruit voortvloeiende kosten alsnog bij een volgende levering aan desbetreffende ontvanger in rekening gebracht.

5.3 Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Indien de capaciteit van Nail Plaza op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is Nail Plaza bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

5.4 Producten welke niet op voorraad zijn, worden nagezonden, de verzendkosten zijn dan voor rekening van Nail Plaza. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5.5 Koper is verplicht het bestelde af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van koper. Gemaakte verzend-, opslag- en transportkosten zullen altijd verhaald worden op koper.

5.6 Indien verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

5.7 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. In de regel geldt dat artikelen, mits op voorraad, binnen 14 werkdagen bezorgd worden.

5.8 Nail Plaza heeft het recht om bepaalde bestellingen te weigeren in geval van een fout gecommuniceerde prijs, op basis van het betalingsverleden van de desbetreffende klant of op basis van het bestelverleden van de desbetreffende klant.

 

Artikel 6 Garantie

6.1 Op cursussen en workshops word geen garantie gegeven.

6.2 Nail Plaza accepteert geen enkele verantwoordelijk van geleden schade voortvloeiend uit het, verkeerd opslaan, bewaren, toepassen en gebruik van producten.

6.3 Nail Plaza zorgt bij het versturen van de door haar geleverde goederen voor een zodanige verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de goederen in goede, dus onbeschadigde, staat worden ontvangen.

Nail Plaza stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele breuk tijdens het transport. Indien sprake is van breuk als gevolg van een beschadigde verpakking, dan is slechts sprake van vergoeding indien ontvanger reeds bij ontvangst de transporteur informeert van de geconstateerde beschadiging aan de verpakking en daartoe van de transporteur een schriftelijke bevestiging ontvangt en na constatering van de breuk, de beschadigde verpakking, een afschrift van de bevestiging van de transporteur alsmede de beschadigde goederen als bewijsmateriaal toezendt aan Nail Plaza.

6.4 Indien om welke reden dan ook de kwaliteit van de geleverde goederen, niet zijnde elektrisch of daaraan gerelateerde apparatuur, niet voldoende blijkt, dient ontvanger dit binnen één week na ontvangst aan Nail Plaza te melden en op verzoek van Nail Plaza de desbetreffende goederen aan Nail Plaza te retourneren.

Indien Nail Plaza constateert dat de kwaliteit inderdaad onvoldoende is, zal Nail Plaza deze goederen vervangen dan wel de waarde van deze goederen crediteren.

Creditering vindt plaats door middel van verrekening met een volgende aankoop.

6.5 Elektrische apparaten geleverd door Nail Plaza die binnen 6 maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan Nail Plaza mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoop bon/factuur is overlegd. Nail Plaza behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat Nail Plaza in voor reparatiekosten.

Garantie vervalt indien het apparaat niet op de juiste manier is schoongemaakt of gebruikt. Indien het niet gerepareerd kan worden zal de directie van Nail Plaza de overige mogelijkheden bekijken.

6.6 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek/importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Op door Nail Plaza geleverde elektrische apparatuur wordt tot een maximum van zes (6) maanden garantie op oordeelkundig en juist gebruik gegeven.

Indien binnen deze termijn een technische storing ontstaat die aantoonbaar niet toe te schrijven is aan een verkeerde wijze van gebruik zal Nail Plaza voor reparatie zorg dragen. Ontvanger dient daartoe de desbetreffende apparatuur aan Nail Plaza toe te zenden. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de garantiegerechtigde.

Nail Plaza zal zo spoedig mogelijk na reparatie de desbetreffende apparatuur aan eigenaar toesturen. De kosten verbonden aan het transport zijn voor rekening van eigenaar. Indien na aankoop van elektrische en daaraan gerelateerde apparatuur blijkt dat de prestaties niet aan de verwachtingen van de koper voldoen dan dient koper dit binnen twee (2) weken aan Nail Plaza schriftelijk mede te delen.

In dat geval is koper gerechtigd de apparatuur retour te zenden en zal creditering van de aankoopprijs kunnen plaatsvinden. Eventuele beschadigingen of reparaties wegens niet functioneren, inclusief de kosten van vervanging van beschadigde c.q. verder onbruikbare onderdelen, worden in mindering gebracht van deze creditering. Creditering vindt plaats door middel van verrekening met een volgende aankoop.

6.7 Het recht op garantie vervalt bij overdracht of verkoop van het product aan derden.

6.8 Nail Plaza behoudt zich het recht voor om de garantie te laten vervallen als door Nail Plaza redelijkerwijs aantoonbaar is, dat het defect is veroorzaakt door ondeskundig gebruik. Tevens vervalt de garantie op het product door eventuele modificaties en/of reparaties die niet door Nail Plaza zijn uitgevoerd.

6.9 Wanneer Nail Plaza een product retour ontvangt waarbij één of meer van de onderstaande regels van toepassing zijn;
      - De garantieperiode verlopen is;
      - Het product niet bij Nail Plaza is aangeschaft;
      - Het product aan derden is doorverkocht;
      - Als het defect veroorzaakt is door ondeskundig gebruik (bijv. door vallen/stoten, waterschade etc.).

Dan is Nail Plaza genoodzaakt om € 30,- onderzoekskosten en € 6,95 verzendkosten in rekening te brengen. Tevens vervalt het recht op teruggave van de door koper gemaakte verzendkosten.

 

Artikel 7 Retourzendingen

7.1 Producten kunnen worden geruild mits de verpakking nog geheel in tact is, de verzegeling niet is verbroken en de (UV-gel) producten niet zijn blootgesteld aan UV-licht. Ruilen kan uitsluitend binnen 14 werkdagen na aankoop.

7.2 Als er sprake is van een fabricage fout of van een incomplete order, dan zal Nail Plaza binnen een termijn van 30 werkdagen alles in het werk stellen het product om te ruilen of kosteloos na te zenden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvangt u het aankoopbedrag terug.

 

Artikel 8 Klachten

8.1 Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen vijf dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij Nail Plaza te melden. De aankoop bon of factuur dient te worden meegestuurd.

8.2 Wederpartij wordt geacht om de geleverde goederen te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen vijf dagen na ontvangst.

8.3 Indien de koper een klacht heeft over een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nail Plaza. Nail Plaza moet de klager binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nail Plaza naar een passende oplossing zoeken.

8.4 Nail Plaza legt voor elke klacht en de wijze van afhandeling een dossier aan welke per klant wordt geregistreerd. Elke klacht wordt voor ten minste 1 jaar bewaard.

8.5 Klachten worden door Nail Plaza ten alle tijde als vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 9 Autorisatie

9.1 Het is de wederpartij niet toegestaan opleidingen, workshops of trainingen te geven in, of met de producten en systemen die Nail Plaza onder eigen label op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van Nail Plaza.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

10.1 Nail Plaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het geven van opleidingen c.q. workshops en cursussen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en/of letsel, van welke aard ook.

10.2 Nail Plaza is noch op grond van de wet, noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van, of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

10.3 Nail Plaza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal Nail Plaza de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

10.4 Nail Plaza is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

 

Artikel 11 Overmacht en ontbinding

11.1 Onder overmacht aan de zijde van Nail Plaza wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet vertraagd of niet volledig leveren aan Nail Plaza van bij derden bestelde goederen of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Nail Plaza, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van Nail Plaza, die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien, de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

11.2 Mocht Nail Plaza als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van goederen c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd.

11.3 In geval van overmacht heeft Nail Plaza het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

11.4 Ontbinding door Nail Plaza is mogelijk indien Nail Plaza:

  • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
  • overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
  • overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Nail Plaza door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Het is wederpartij verboden om (gedeelten van) handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nail Plaza.

12.2 Evenmin is het toegestaan productbenamingen en namen in de productlijnen van Nail Plaza als bedrijfsnaam of anderszins te gebruiken.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Op overeenkomsten tussen Nail Plaza en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld.

13.3 De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

13.4 Alle geschillen voortvloeiend uit tussen de partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Nail Plaza, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 NAIL PLAZA | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel